Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

Opavská 57, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 48392219, DIČ: CZ48392219, e-mail: osoblazka@seznam.cz, web: www.osoblazka.cz


Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

Stáhnout

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Osoblažská dopravní společnost s.r.o. poskytuje veřejné služby v přepravě cestujících, tj. veřejnou linkovou dopravu v rámci integrovaného dopravního systému ODIS. Jako jednu z možných forem úhrad za využití těchto služeb je vydavatelem bezkontaktních čipových karet - ODISEK (dále jen BČK) a současně i provozovatelem kartového centra, zahrnujícího soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných i nehmotných prostředků, umožňujících využívat BČK k bezhotovostním úhradám služeb poskytovaných v přepravě cestujících.

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

2.1. Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou ve vztahu k určitému subjektu údajů (žadatel o vydání BČK, držitel BČK, jejich zástupci a osoby uplatňující reklamaci) zpracovány v rozsahu vymezeném v odstavci 2.2. tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů (dále také jen ,,Souhlas“ ), za účelem provozování BČK, tj. za účelem:

vydání BČK

správy jejího životního cyklu

využívání BČK

využívání služeb BČK prostřednictvím kartové aplikace

poskytování dopravních aplikací

uplatňování reklamací z provozování BČK

 

2.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

V souladu s účelem zpracování osobních údajů dle odst. 2.1. tohoto souhlasu jsou zpracovány osobní údaje subjektu údajů na základě jeho souhlasu. Bez souhlasu subjektu údajů jsou osobní údaje zpracovány pouze v případech stanovených ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“).

Osobní údaje každého subjektu údajů jsou pro účely vydání BČK, správy jejího životního cyklu, jejího využívání a případným reklamacím zpracovávány v následujícím rozsahu:

žadatelé osobní BČK s profily: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, foto

zákonní zástupci: jméno a příjmení, datum narození, e-mail

 

2.3. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jednotlivých subjektů údajů jsou v rozsahu podle odstavce 2.2. zpracovány manuálně v písemné formě anebo automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů.

2.4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovány v rozsahu podle odstavce 2.2. za účelem stanovených provozovatelem/správcem osob. údajů podle odstavce 2.1., a to:

osobní údaje nutné pro vydání BČK: 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání BČK

osobní údaje pro účely reklamačního řízení: 90 dnů ode dne podání reklamace

osobní údaje nutné pro správu životního cyklu BČK: po dobu funkčnosti BČK

 

V souladu s ustanovením § 20 odst. 1 Zákona budou jednotlivé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

2.5. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům.

Každý subjekt údajů má právo požádat správce/příslušného zpracovatele o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

účelu zpracování osobních údajů

osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji

povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů

příjemci, případně kategoriích příjemců

 

Za poskytnutí informace je správce, popřípadě za správce zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2.6. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

 

Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem podle odstavce 2.2; poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, nebude moci být navázán smluvní vztah o vydání BČK mezi provozovatelem a subjektem údajů jako žadatelem o vydání BČK.

2.7. Poučení o dalších právech subjektu údajů

 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat , aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce osobních údajů neprodleně odstraní závadný stav. Pokud správce osobních údajů žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno. Pokud vznikne subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování nároku podle zvláštního zákona.

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný/á, na základě výše uvedených informací a poučení uděluji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů podle Zákona, a to správci osobních údajů, popřípadě jeho právnímu nástupci. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, včetně průkazové fotografie, byly v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2. tohoto souhlasu zpracovány za účelem stanoveným správcem osobních údajů podle odstavce 2.1.tohoto souhlasu, a to po dobu podle odstavce 2.4. tohoto souhlasu. Současně stvrzuji k dnešnímu dni i do budoucna, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dávám před poskytnutím osobních údajů a že před poskytnutím osobních údajů jsem byl/a seznámen/a s veškerými informacemi o pořízení a možném využívání BČK –ODISKY. Uvědomuji si, že tento souhlas se zpracování mých osobních údajů mohu kdykoliv zcela či ve vztahu k určitému účelu odvolat, avšak že odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů za účelem podle odstavce 2.1. tohoto souhlasu povede k ukončení smluvního vztahu mezi mnou a provozovatelem o vydání a využívaní BČK.

Souhlasím rovněž s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu se zpracováním mých osobních údajů provedený automatizovaně v systémech KC bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí mého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jméno a příjmení:....................................................................)2

V .........................................dne:........................................Podpis:...............................................

)2 nevyplňovat v případě, že žadatel je zastoupen zákonným zástupcem

4. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽADATELE O VYDÁNÍ BČK

Beru na vědomí, že tento dokument, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, se vztahuje i na zpracování osobních údajů zákonných zástupců v případě, že jednají za žadatele o vydání BČK a držitele BČK, s tím, že osobní údaje zákonných zástupců jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jako zákonný zástupce zastupující žadatele, v souvislosti s podáním žádosti o vydání BČK subjektu údajů, uděluji na základě výše uvedených informací a poučení svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle Zákona. Uděluji svůj souhlas k tomu, aby mé osobní údaje byly zpracovány společně s osobními údaji subjektu údajů, který zastupuji. Uděluji svůj souhlas stejnému správci osobních údajů uvedenému v tomto dokumentu, kterému byl nebo bude udělen souhlas se zpracováním osobních údajů subjektem údajů, který zastupuji, to vše v návaznosti na poučení obsažené v tomto dokumentu; souhlas zákonného zástupce je tedy udělen pro zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2. tohoto souhlasu, za účelem uvedeným v odstavci 2.1. tohoto souhlasu, a to po dobu podle odstavce 2.4. tohoto souhlasu.

Jméno a příjmení zákonného zástupce...............................................................................................

V ...................................................dne:....................................Podpis:.............................................

Novinky

 

           

Kontakt

Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.,  Opavská 57, 794 01 KRNOV, Jednatel: Jiří Zedek, tel: +420 724 607 407, mail : j.zedek@osoblazka.cz, tel: +420 554 612 206, fax: +420 554 645 450

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies