Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

Opavská 57, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 48392219, DIČ: CZ48392219, e-mail: osoblazka@seznam.cz, web: www.osoblazka.cz


Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

Stáhnout

 

Žádost č. ……… …. o vydání ODISky( * vyplní vydavatel )
Vydavatel karty Osoblažská dopravní společnost s r.o., Opavská 57, IČ: 48392219
Formulář vyplňte čitelně hůlkovým písmem a s diakritikou. Bez řádně vyplněné žádosti není možné ODISku vydat.
                   
                               Žadatel vyplní tučně orámované části.  
        Místo pro   1. Profil po Osobní ODISku ( zakřížkujte vybraný typ )  
        fotografii                
      občanský ( dospělý )   senior nad 70 let )*1
                   
      dítě 6 - 15 let )*1   důchodce )*1
   fotografii označte                
 jménem a příjmením   student 15 - 26 let )*1        
       )*1   Žadatel o slevu doloží doklad opravňující ke slevě dle platného tarifu ODIS.
                   
                   
2. Žadatel o ODISku )*2,4 povinný údaj )*3 doporučený údaj        
Jméno a příjmení )*2 ………………………………………………………………………………...…………..
Datum narození )*2 ....................................................................... E- mail )*3      
Zákonný zástupce žadatele o ODISku   )*4 (pouze pro děti do 15 let) ……………………………………….
Jméno a příjmení )*2 …………………………………………………......…………………………...…………
Datum narození )*2 .......................................... E- mail )*3 .............................................
3. Žádost a souhlas žadatele            
Žádosti jsem udělil vydavateli (Osoblažské dopravní společnosti s r.o.) souhlas s vyhrazením datového prostoru 
pro příslušnou část kartové aplikace v paměti čipu bezkontaktní čipové karty ODISka.  
Souhlasím se zpracováním elektrtonické adresy (e-mail), jež je zpracována v souvislosti s používáním bezkontakt.  
čip. karty ODISka držitelem, a to za účelem možné komunikace v případě ztráty nebo odcizení ODISky spolu 
s Potvrzením o vydání ODISky. E-mail je zpracováván a uchováván v elektronické formě pouze po dobu užívání 
karty ODISka držitelem. Součástí této Žádosti jsou Podmínky pro vydávání a využívání ODISky a Souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se s aktuálním zněním Podmínek pro vydávání
a využívání ODISky a se Souhlasem se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech 
subjektu údajů řádně seznámil, jejich obsahu rozumím, souhlasím s nimi a zavazuji se jimi řídit.  
                   
4. Způsob převzetí ODISky            
Osobně na kontaktním místě :  □      Informace: Osoblažská dopravní společnost s r.o.
          Opavská 57, 79401 Krnov, Tel: 777263900
5. Prohlášení žadatele /zákonného zástupce        
Prohlašuji, že všechny údaje v této Žádosti jsem uvedl(a)         
pravdivě a přesně a že jsem si vědom(a) právních důsledků           
při uvedení nepravdivých údajů.            Podpis žadatele ( zákonného zástupce )
                   
6. Ověření nároku na slevu při podání žádosti     □  ANO       □    Ne
Datum přijetí žádosti ...................................... Podpis pověřené osoby vydavatele .......................................
Místo přijetí žádosti :                
    Informace Osoblažská dopravní společnost s r.o., Opavská 57, 79401 Krnov, Tel:777263900
7. Potvrzení o převzetí ODISky ( žadatel vyplní při převzetí ODISky )    
Stvrzuji svým vlastnoručním podpisem,že jsem převzal(a) ODISku a že údaje na ni natištěné souhlasí
s údaji uvedenými v žádosti.            
                   
Datum převzetí ODISky ......................................... Jméno a příjmení držitele.................................................
Podpis držitele ........................................................        
ODISku lze vyzvednout osobně na kontakním místě po uplynutí 5 pracovních dnů od přijetí žádosti. Vydavatel
je oprávněn ODISku zrušit, pokud si žadatel ODISku nepřevezme do 60 dnů od data podání žádosti.

 

Novinky

 

           

Kontakt

Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.,  Opavská 57, 794 01 KRNOV, Jednatel: Jiří Zedek, tel: +420 724 607 407, mail : j.zedek@osoblazka.cz, tel: +420 554 612 206, fax: +420 554 645 450

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies